2106199378 Επικοινωνία

Όροι Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί πρόταση προς πώληση. Η χρήση της Ιστοσελίδας από το χρήστη γίνεται με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη. Η χρήση της διέπεται από τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις και προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Σε περίπτωση διαφωνίας, δεν πρέπει να κάνετε χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας.

Η Εταιρία μπορεί απροειδοποίητα να μεταβάλει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ή να θεσπίσει ειδικότερους, οι οποίοι να υπερισχύουν των γενικότερων στο ειδικότερο αυτό σημείο.

H Εταιρία καταβάλλει όλες τις δυνατές προσπάθειες για την παρουσία στο διαδίκτυο της Ιστοσελίδας και του Περιεχομένου της, αλλά δεν μπορεί αν την εξασφαλίσει καθότι η διαθεσιμότητά της εξαρτάται από πολυάριθμους παράγοντες εκτός ελέγχου και εκτός επιρροής της Εταιρίας ή ανεξαρτήτως της βούλησής της. Η Εταιρία κατά την ελεύθερη κρίση της δύναται να προβεί σε χωρίς προειδοποίηση σε συντήρηση της Ιστοσελίδας, μεταβολή της φύσης και του περιεχομένου της, στη διακοπή ή αναστολή της λειτουργίας της.

Η Εταιρία καταβάλει προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας θα περιλαμβάνει ακριβείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση όμως η Εταιρία δεν εγγυάται την ασφάλεια και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας γεγονός το οποίο αποδέχονται οι επισκέπτες-χρήστες της. Επιπλέον, η Εταιρία δεν εγγυάται ότι η χρήση των πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας από χρήστες / επισκέπτες, δεν θα προσβάλλει δικαιώματα τρίτων. Αντιθέτως, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας περιλαμβάνει υλικό που ανήκει στην πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία τρίτων και απαγορεύεται να αναπαράγεται.

Στην Ιστοσελίδα της Εταιρίας, για λόγους διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης των χρηστών της, έχει ακολουθηθεί η πρακτική  της παραπομπής μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή banners σε ιστοσελίδες τρίτων, για το περιεχόμενο, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τους όρους χρήσης, την πολιτική ασφαλείας, τη νομιμότητα και εγκυρότητα των οποίων, η Εταιρία δεν εγγυάται και επομένως δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Κατά συνέπεια η σύνδεση με αυτούς πραγματοποιείται με ατομική ευθύνη του κάθε χρήστη. Οι πάροχοι των Ιστοσελίδων αυτών έχουν την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη για την ασφάλεια, τη νομιμότητα και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους. Στις υποχρεώσεις των χρηστών συγκαταλέγεται η συμμόρφωση με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών. Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει  από τη χρήση / επίσκεψη αυτών των ιστοσελίδων, οι χρήστες καλούνται να απευθύνονται στους αντίστοιχους παρόχους.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα και οι απεικονίσεις προσώπων ή τόπων ή πραγμάτων που αποτελούν μέρος του Περιεχομένου της, είναι ιδιοκτησίας της Εταιρίας ή τρίτων. Η χρήση τους, άνευ εξασφάλισης προηγούμενης έγγραφης άδειας από τους δικαιούχους, απαγορεύεται αυστηρά. Η Ιστοσελίδα και το Περιεχόμενό της, κείμενα, εικόνες, γραφικά, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ευρεσιτεχνίες, επωνυμίες, σχέδια, φωτογραφίες, δεδομένα, λογισμικό, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρίας VORWERK και της εταιρίας COOKING HELLAS ΙΚΕ ή τρίτων που χρησιμοποιούνται με άδειά τους και προστατεύονται από διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

Δυνάμει του Ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα), της Διεθνούς Συμβάσεως της Βέρνης (κυρωθείσα με τον Ν. 100/1975) και των  σχετικών διατάξεων περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, απαγορεύεται ρητώς οποιασδήποτε μορφής αντιγραφή, τροποποίηση, παρέμβαση, μεταφορά, διανομή, μεταπώληση, εκμίσθωση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική μορφή, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, φόρτωση (download) από οποιονδήποτε ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό φορέα του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Προϊόντα, υπηρεσίες, επωνυμία, εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα τρίτων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα της Εταιρίας, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν και τη σχετική ευθύνη.

Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην Εταιρία μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας, λογίζονται ως πληροφορίες μη εμπιστευτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του εν λόγω χρήστη. Η Εταιρία δύναται να συλλέγει περιορισμένες πληροφορίες για τις εμπορικές της δραστηριότητες.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Οι χρήστες καλούνται να μην επισκέπτονται την ιστοσελίδα της εταιρίας αν δεν την εμπιστεύονται. Οι χρήστες καλούνται επίσης να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από κακόβουλο λογισμικό. Σε περίπτωση κατά την οποία προκληθεί ζημία, ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη για την πρόσβαση / επίσκεψη / χρήση της Ιστοσελίδας ή για την λήψη οποιουδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένου, εικόνων, βίντεο, ή ήχου του Περιεχομένου της, η Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Οτιδήποτε περιέχει η Ιστοσελίδα παρέχεται στους χρήστες «ως έχει» (asis), χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση. Κατά συνέπεια, οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημιές προκύψουν από την πρόσβαση κάθε χρήστη στην Ιστοσελίδα, ή την χρήση αυτής, δεν γεννούν ευθύνη της Εταιρίας, ή των στελεχών της, ή των διευθυντών της, ή των εργαζομένων ή των συνεργατών της, ή οιωνδήποτε αντιπροσώπων της. Κανένας από τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας δεν θίγει τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα των καταναλωτών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
Οι χρήστες υποχρεούνται να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας, κατά τρόπο σύμφωνο με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά, καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού. Αν ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας τη χρησιμοποιήσει κατά τρόπο παράνομο ή κατά τρόπο που αντιτίθεται στους παρόντες όρους, υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρία για την όποια θετική ή αποθετική της ζημία.

Εφόσον μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρίας είναι δυνατή η διενέργεια συνομιλιών, αυτή θα πρέπει να γίνεται με βάση τους όρους που υπαγορεύει ο Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET («NETIQUETTE»). Απαγορεύεται ρητά στους χρήστες της Ιστοσελίδας η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντιτίθενται στην NETIQUETTE. Η εταιρία δικαιούται να προεπισκοπεί τα σχόλια των χρηστών και να μην επιτρέπει την ανάρτησή τους (moderation).

Απαγορεύεται στους χρήστες η αποστολή/ μεταφορά/ διακίνηση μέσω της Ιστοσελίδας υλικού το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί παράνομο, απειλητικό, βλαβερό, συκοφαντικό, υβριστικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, πορνογραφικό, βλάσφημο, ενοχλητικό, χυδαίο, άσεμνο, ή οποιουδήποτε υλικού θα μπορούσε να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει  παράνομη ή αξιόποινη συμπεριφορά, ή να αποτελέσει παραβίαση του απόρρητου κάποιου άλλου, ή να εκφράσει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των επισκεπτών-χρηστών της Ιστοσελίδας με τους παρόντες όρους χρήσης και το ισχύον δίκαιο, η Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια όπως ιδίως σε απαγόρευση της πρόσβασής τους σε όλες ή σε τμήμα των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας καθώς και σε επεξεργασία, μετακίνηση και διαγραφή μηνυμάτων, σεβόμενη την αρχή της αναλογικότητας.

Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρία εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση, εξαιτίας παράβασης εκ μέρους του χρήστη  των υποχρεώσεών του, οι οποίες απορρέουν από τους παρόντες όρους, ο χρήστης θα οφείλει να καταβάλει αποζημίωση στην Εταιρία.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ Η πολιτική της Εταιρίας είναι εναντίον της συγκέντρωσης δεδομένων ανηλίκων, δηλαδή ατόμων ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις καθώς και κάθε τροποποίησή τους διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται γι’ αυτό το λόγο η ισχύς των υπόλοιπων όρων. Για κάθε διαφορά που ανακύπτει από τη χρήση της Ιστοσελίδας, αρμοδιότητα έχουν τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση , COOKING HELLAS IKE, με έδρα το Μαρούσι Αττικής και γραφεία επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 58, ΤΚ 15125,  τηλ. 2106199378 & Αριθμό ΓΕΜΗ: 140510701000

 


Κλείστε παρουσίαση